Skip to content

ZUE współpracuje z PKP PLK S.A.

Spis treści

W dniu 1 czerwca 2022 r. ZUE S.A. otrzymało podpisaną umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. pt.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót na stacji Zakopane w celu zwiększenia przepustowości eksploatacyjnej stacji”. ZUE zostało poinformowane, że zaprojektowanie i wykonanie robót na stacji Zakopane w celu zwiększenia przepustowości stacji w ramach Projektu „Prace na liniach kolejowych nr. 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, o wartości 20,8 mln zł netto (Umowa), łączna wartość netto umów zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej PKP PLK oraz ZUE w okresie od 17 lutego 2022 r. wyniosła ok. 41,5 mln zł netto.

Współpraca Spółki z PKP PLK w ramach ww. łącznej wartości umów obejmuje w szczególności Umowę. Termin zakończenia prac wynikających z Umowy został ustalony na ok. 583 dni od daty podpisania Umowy. Centralna Ewidencja I Informacja o Działalności Gospodarczej umożliwia sprawdzenie poszczególnych firm pod kątem sytuacji prawnej.

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Stronami na warunkach typowych dla tego rodzaju współpracy, w szczególności w zakresie warunków technicznych lub bezpieczeństwa jej realizacji, odpowiedzialności oraz możliwości zakończenia współpracy (w sensie wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy).

Okres rękojmi/gwarancji udzielonej przez Spółkę wynosi 48 miesięcy.

W przypadku niewykonania przez Spółkę w terminie etapu umowy lub odstąpienia od umowy przez PKP PLK z przyczyn leżących po stronie Spółki, PKP PLK może dochodzić kar umownych. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto. Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę zastrzeżoną na poczet kar umownych.

Dodaj komentarz